PATVIRTINTA
                                                                                                              VšĮ Rumšiškių pirminės sveikatos
                                                                                                              priežiūros centro direktorės
                                                                                                              2018 m. sausio mėn. 30d. įsakymu Nr.V-2VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RUMŠIŠKIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo viešojoje įstaigoje Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – Įstaiga) tvarkos aprašas nustato pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros mokamų paslaugų teikimo tvarką (toliau – Tvarka) Įstaigoje.
2. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr.357 „ Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ 2014 m. liepos 11 d. Nr.V-794 pakeitimo, 3 priedas. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" ir šio įsakymo pakeitimais.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 1996 m. kovo 26 d. Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo" patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 11-96-2 ir šio kainyno pakeitimais
    3. Įstaiga turi teisę, bet neprivalo, pagal šią Tvarką teikti mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – mokamos paslaugos), už kurias jų gavėjai turi sumokėti.


II. MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

4. Mokamoms paslaugoms – tai paslaugos,  kurių išlaidos nekompensuojamos iš:
4.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;
4.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų;
4.3. valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.
5. Už mokamas paslaugas moka pacientai (arba paciento atstovai) arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai, papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos ar kt.).
6. Pacientams, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu arba nėra įtraukti į Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centro aptarnaujamųjų gyventojų sąrašą, suteiktos paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, yra mokamos.
7. Už Įstaigos teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei jos neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu moka šiais atvejais:
7.1. Įstaigoje teikiant odontologinės priežiūros paslaugas, apdraustieji (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas.
7.2. Laboratoriniai tyrimai, neįtraukti į privalomąjį pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą.
7.3. Vakcinos, kurios yra neįtrauktos į privalomąjį skiepijimų kalendorių.
7.4. Fizioterapinės procedūros (2 priedas)
7.5. Mokamos paslaugos, kurios nefinansuojamos  iš PSDF biudžeto (3 priedas)
8. Prieš teikiant pacientui mokamą paslaugą, už kurią jis turi mokėti, įstaigos darbuotojai privalo:
8.1. užtikrinti, kad pacientas mokamos paslaugos pasirinkimą, patvirtintų parašu pasirašydamas „sutikimą dėl mokamos paslaugos teikimo“ (1 priedas);
8.1.1. gydytoja/ slaugytoja užpildo „Sutikimą dėl mokamos paslaugos teikimo“, nurodydamas paciento vardą, pavardę, gimimo datą ir suteiktos mokamos paslaugos pavadinimą/-us ir kainą/-as, bei teikimo pagrindą (nurodytą 7 punkte).
8.1.2.  pacientas su užpildytu „sutikimu dėl mokamos paslaugos“ nukreipiamas į registratūrą susimokėti už pageidaujamas gauti paslaugas.
8.1.3. priėmęs apmokėjimą darbuotojas įrašo „sutikime dėl mokamų paslaugų teikimo“ lape kvito numerį ir apmokėjimo datą.
9. Paciento pasirašytas ir apmokėtos paslaugos sutikimas klijuojamas į asmens sveikatos istoriją (F Nr.025/a).
10. Mokamos paslaugos, išskyrus dokumentų kopijavimo paslaugas pacientui prašant, suteiktos nesilaikant šioje Tvarkoje nustatytų reikalavimų, yra laikomos neteisėtai apmokėtomis, todėl už jas gautos lėšos privalo būti grąžinamos jas sumokėjusiam asmeniui.
12. Teikiant mokamas paslaugas darbuotojai privalo į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą įvesti informaciją užpildant Nr. 025/a-LK formą apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Už mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos pažeidimus atsako atsakingi darbuotojai
14. Mokamų paslaugų kainos iškabinamos įstaigoje pacientams matomoje vietoje bei skelbiamos internetinėje svetainėje.


------------------------------------
Mokamų paslaugų teikimo tvarka
RUMŠIŠKIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS